انواع عضویت

اعضای موسس (دائمی):

موسسان انجمن یازده تن از استادان و مهندسان برجسته کشور می‌باشند که عضویت‌شان در انجمن دائمی است.

اعضای اصلی (حقیقی):

مهندسان و متخصصان رشته مهندسی مکانیک یا رشته‌های مهندسی غیر از مهندسی مکانیک (با داشتن هشت سال سابقه فعالیت در رشته‌های مهندسی مکانیک)می توانند عضو اصلی شوند .

اعضای اصلی ویژه:

کسانی که دارای حداقل پنج سال سابقه عضویت در انجمن بوده و سوابق درخشانی در فعالیتهای اجرایی، علمی، پژوهشی و آموزشی در زمینه مهندسی مکانیک داشته‌ اند با تصویب هیات مدیره عضو ویژه خواهند شد.

اعضای حقوقی:

موسسات و بنگاه‌هایی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با مهندسی مکانیک سر و کار دارند و با تصویب هیات مدیره به عضویت انجمن پذیرفته می‌شوند.

اعضای وابسته:

مهندسان غیر مکانیک شاغل در یکی از بخشهای مربوط به مهندسی مکانیک و تکنسین‌ها و استادکارانی که حداقل ۵ سال پس از کسب درجه تکنسینی یا استادکاری در یکی از بخشهای مربوط به مهندسی مکانیک فعالیت کرده باشند.

اعضای دانشجویی:

دانشجویان رشته مهندسی مکانیک که در دوره کارشناسی مکانیک مشغول به تحصیل ‌می‌باشند و به عضویت انجمن پذیرفته شده‌اند.

اعضای افتخاری:

 شخصیت‌های ایرانی و خارجی که در زمینه مهندسی مکانیک فعالیت مستقیمی نداشته ولی از نظر علمی، فنی و یا اقتصادی کمکهای ارزنده‌ای به پیشرفت علوم و فنون و صنایع نموده‌اند و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده‌ای نموده باشند.