شاخه دانشجویی

شاخه دانشجویی

انجمن در اجرای ماده ۱۵ اساسنامه خود در صورت فعالیت داشتن و اقامت حداقل تعداد ۴۰ نفر از اعضاء اصلی در حوزه جغرافیایی ذیربط و یا یکی از استانها بنا به درخواست و پیشنهاد آن حوزه و تصویب هیات مدیره نسبت به راه‌اندازی شعب بر اساس آئین‌نامه تشکیل و اداره شعب اقدام می‌نماید که تاکنون نسبت به راه‌اندازی شعبه در استانهای ذیل اقدام نموده است:

شاخه دانشجویی

نام شاخه دانشجویی
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان
شاخه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان
گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب‌شیر
گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه فردوسی مشهد
گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه سمنان
گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه مازندران
گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه گیلان
گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرکز آموزش علمی، کاربردی سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه