شعب انجمن

انجمن در اجرای ماده ۱۵ اساسنامه خود در صورت فعالیت داشتن و اقامت حداقل تعداد ۴۰ نفر از اعضاء اصلی در حوزه جغرافیایی ذیربط و یا یکی از استانها بنا به درخواست و پیشنهاد آن حوزه و تصویب هیات مدیره نسبت به راه‌اندازی شعب بر اساس آئین‌نامه تشکیل و اداره شعب اقدام می‌نماید که تاکنون نسبت به راه‌اندازی شعبه در استانهای ذیل اقدام نموده است:

شعب انجمن

عنوان شعبهمحل شعبهتاریخ تشکیل
شعبه خراسانمشهد
شعبه خوزستاناهواز۱۳۷۷
شعبه یزدیزد۱۳۹۰
شعبه مازندرانبابل۱۳۹۱