همکاران انجمن

عضویت حقیقی

سید موسی آقا حسینی

 

۸۸۹۰۰۹۶۵

داخلی ۱۰۴

 

دبیرخانه کنفرانس/ آموزش

رویا سیف الهی

 

seyfallahi@isme.ir

۸۸۹۳۸۳۳۸

داخلی ۱۰۶

نشریات انجمن

(مجله مهندسی مکانیک)
(نشریه مهندسی مکانیک ایران)
(ژورنال مهندسی مکانیک)

شیما امینی

۸۸۹۰۳۹۲۶

داخلی ۱۰۷

دبیر خانه/عضویت حقوقی

شیدا بریجانی

info@isme.ir

 ۸۸۸۹۲۸۱۴

داخلی ۰

دبیرخانه کنفرانس

طاهره رضازاده

 

conference@isme.ir

۸۸۹۱۶۱۳۶

داخلی ۱۰۵ 

آموزش

مهدی منصوری

 

education@isme.ir

۸۸۹۳۸۳۳۹

داخلی ۱۰۲ 

امور مالی

زهرا یاری

 

۸۸۹۰۰۹۶۵

داخلی ۱۰۸