همکاران انجمن

عضویت حقیقی

سید موسی آقا حسینی

 

۸۸۹۰۰۹۶۵

داخلی ۱۰۴

 

مجلات علمی پژوهشی

رویا سیف الهی

 

seyfallahi@isme.ir

۸۸۹۳۸۳۳۸

داخلی ۱۰۶

 

مجلات علمی ترویجی

شیما امینی

mmep@isme.ir

۸۸۹۰۳۹۲۶

داخلی ۱۰۷

دبیر خانه/عضویت حقوقی

شیدا بریجانی

info@isme.ir

 ۸۸۸۹۲۸۱۴

داخلی ۰

دبیرخانه کنفرانس

طاهره رضازاده

 

conference@isme.ir

۸۸۹۱۶۱۳۶

 

آموزش

مهدی منصوری

 

education@isme.ir

۸۸۹۳۸۳۳۹

داخلی ۱۰۲ 

 

 

امور مالی

عاطفه فراست

 

۸۸۹۰۰۹۶۵

داخلی ۱۰۸