همکاران انجمن

مدیر داخلی

مهدی منصوری education@isme.ir ۸۸۹۳۸۳۳۹

داخلی ۱۰۲

دبیرخانه کنفرانس/ آموزش

رویا سیف الهی education@isme.ir

۸۸۹۳۸۳۳۸

داخلی ۱۰۶

نشریات انجمن

(مجله مهندسی مکانیک)

(نشریه مهندسی مکانیک ایران)

(ژورنال مهندسی مکانیک ایران)

شیما امینی ۳journals.isme@gmail.com

۸۸۹۰۳۹۲۶

داخلی ۱۰۷

دبیرخانه کنفرانس

طاهره رضازاده conference@isme.ir ۸۸۹۱۶۱۳۶

داخلی ۱۰۵

دبیرخانه کنفرانس شیدا بریجانی info@isme.ir

۸۸۸۹۲۸۱۴

داخلی ۰

عضویت حقیقی

سید موسی آقا حسینی info@isme.ir ۸۸۹۰۰۹۶۵

داخلی ۱۰۴

خبرنامه/دبیرخانه راضیه مهرابادی info@isme.ir

۸۸۹۰۰۹۶۵

داخلی ۱۰۳

امور مالی info@isme.ir

۸۸۹۰۰۹۶۵

داخلی ۱۰۸