هیئت مدیره

هیئت مدیره انجمن مهندسان مکانیک ایران

 

 

رئیس انجمن

دکتر عباس علی آبادی

 

 

نائب رئیس انجمن

دکتر علی غفاری

 

 

خزانه دار انجمن

دکتر محمدرضا اسلامی

 

 

دبیر انجمن

دکتر علیرضا خدایاری

 

 

عضو هیئت مدیره

دکتر سعید سهراب پور

 

 

عضو هیئت مدیره

دکتر مجتبی صدیقی

 

 

عضو هیئت مدیره

دکتر محمود موسوی مشهدی

 

 

عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر غلامحسین لیاقت

 

 

عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر علی نوری بروجردی

 

 

بازرس اصلی انجمن

مهندس علیرضا متولیان نائینی

 

 

بازرس علی البدل انجمن

مهندس فرید نادریان