هیئت موسس

اعضای هیات موسس:

مرحوم دکتر تقی ابتکار

دکتر مهدی بهادری نژاد

دکتر سعید سهراب پور

مهندس اسماعیل حبیب زاده

دکتر فتح الله امی

مهندس علی اکبر صابری زفزقندی

دکتر احمدعلی سهرابی

مهندس مهرداد وفایی

مهندس محمدباقریان

دکتر حسن ظهور

دکتر محسن مهرعلی زاده