اساسنامه

اساسنامه

اساسنامه

جدیدترین نسخه اساسنامه انجمن مهندسان مکانیک ( آخرین تغییرات ) که در مجمع عمومی به تصویب رسیده است .